தாம்பரம் வானவியல் கூடல், progithar, prohithar Balu Sarvana Sarma, www.prohithar.com, Tambaram - Chennai Astronomy Club, Venus transit 2012Tambaram Astronomy Club, தாம்பரம் வானவியலாளர் கூடல்

Venus Transit: 6th June 2012 - Tambaram
தாம்பரத்தில் மிக அரிதான வானவியல் நிகழ்வு 6 ஜூன் 2012 (6.6.2012)
வெள்ளி கிரகம் சூரிய விட்டத்தை கடத்தல்


வெள்ளி கிரக கடவு நிகழ்ச்சி புகைப்பட களஞ்சியம்
Venus Transit 2012 Photo Album
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Reddiyar Sangam Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Balakrishna Stores Dress
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Sri Ramana Vidyalaya School Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Ramakrishna matriculation School
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Mudichoor Road, mudicur Road, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Sri bhimeswaran Temple Tank, Old Tambaram
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Kamalesh Studio Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Kamalesh Studio
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo,
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club
Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club Venus Tranist Event, 6.6.2012, Tambaram Astronomy Club, NASA, Birla Planetarium, Chennai, Prohithar, Progithar Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Panchangam, Tamil Baby Names, Mercury Transit 2016, Astrologer, Old Tambaram Tank, Venus Transit Photo, Chennai Ham Radio Club

ஊடகங்களில் தாம்பரம் நிகழ்ச்சி குறித்த தகவல்கள்

News & Media செய்திதாள், இணையம்
  All News Papers அனைத்து நாளிதழ்கள்
  Deccan Chronicle டெக்கான் கிரொனிகல்
  Dinamalar தினமலர்
  Dinamani தினமணி
  Dinakaran தினகரன்
  Malai Malar மாலைமலர்
  Tamil Murasu மாலைமுரசு
  Thinaboomi தினபூமி

       பழைய தாம்பரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள சிவன் கோவில் குளக்கரையில் இன்று 2012

       பழைய தாம்பரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள சிவன் கோவில் குளக்கரையில் இன்று 2012 ஜூன் 6 புதன் கிழமை காலை 6 மணி முதல் 10:15 மணி வரை மிக அரிதான வானிலை நிகழ்வான வெள்ளிக்கிரகம் சூரிய விட்டம் கடத்தலை மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொது மக்களும், பள்ளி மாணவர்களும் தொலைநோக்கி மற்றும்  பாதுகாப்பு கண்ணாடி வழியாக கண்டு களித்தனர், அப்பொழுது நிகழ்வு தொடர்பான மாணவர்களின் ஐயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

       இந்த அரிதான வானியல் நிகழ்ச்சிக்கு தாம்பரம் வானியல் கழகம் (Tambaram Astronomy Club) ஒருங்கிணைப்பாளர் பாலு சரவண சர்மா மற்றும் வானியல் ஆர்வலர் ஸ்டானிஸ்லாஸ் ரோனி டெரன்ஸ் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். மேலும் நிகழ்வினை ஹாம் ரேடியோ மூலமாக நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது.

       வருகை தந்தவர்களுக்கு பழைய தாம்பரம் கிராம நல சங்கம் சார்பாக குளிர்பானம் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டு சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

இந்த அறிய நிகழ்வை சென்னை ஹாம் ரேடியோ கிளப் (Chennai - Ham Radaio Club)உறுப்பினர்கள் சென்னையில் உள்ள மற்ற அறிவியல் மையங்கள், அறிவியலாளர்கள் உடன் தன்னார்வ வானொலி (Ametuer Radio) மூலம் நேரிடையாக VHF ஒலிபரப்பு - வர்ணனை செய்து மிகவும் பயனுள்ளதாக சிறப்பித்தார்கள். இதில் மாணவர்களின் கேள்விகளுக்கு சென்னையில் பல்வேறு பகுதியில் இருந்த அறிஞர்கள் பதிலளித்தனர். இந்த ஒலிபரப்புக்காக சிறப்பு ஆண்டெனா நிறுவப்பட்டது.

அனைத்திற்கும் முத்தாய்ப்பாக இந்த தாம்பரம் நிகழ்ச்சியை நாஸா(NASA) தனது இனைய தளத்தில் வெளியிட்டு பெருமைப்படுத்தியது.
http://sunearthday.nasa.gov/2012/transit/event_locations.php

nasa Event location, Venus Transit, Mercury Transit 2016, Tambaram Astronomy Club, Chennai, India, Prohithar, Balu Saravana Sarma, Tambaram Astrologer small/small_nasa_location.jpg

நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள்

முனைவர். திரு.P. அய்யம்பெருமாள் அவர்கள். செயல் இயக்குனர்
முனைவர் திரு.S. சௌந்திரராஜபெருமாள் அவர்கள். இணைஇயக்குனர்
( தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம், பிர்லா கோளரங்கம்)

பழைய தாம்பரம் கிராமநல சங்கம் நிர்வாகம்
ஸ்ரீசிவாவிஷ்ணு கோவில் நிர்வாகம், பழைய தாம்பரம் குளம்
திரு. டி.ஆர்.கோபி, நகரமன்ற உறுப்பினர்
திரு. வி.ஆர். சிவராமன், நகரமன்ற உறுப்பினர்
இரமண வித்யாலயா நடுநிலைப்பள்ளி நிர்வாகம், தாம்பரம் மேற்கு
இராமகிருஷ்ண மேல்நிலைப்பள்ளி, பழைய தாம்பரம்
டி.எம்.ஜி. ஆனந்த், ஷாமியானா வாடகை, தாம்பரம்
பாலகிருஷ்ண ஜவுளிக்கடை, தாம்பரம் பேரங்காடி
சந்தானம் ரெட்டியார் அரிசி மண்டி, தாம்பரம்
வீடு உரிமையாளர் சங்கம், தாம்பரம்
திரு. இரமேஷ் யாதவ், கடப்பேரி, மேற்கு தாம்பரம்.
நினைவில் நிற்கும் புகைப்படங்கள் : திரு. கமலேஷ், திரு. ஆர்.கே. சுந்தர் அவர்கள்.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடு: தாம்பரம் சட்டம் ஒழுங்கு காவல் துறை
நன்றியுடன்: அனைத்து தொலைக்காட்சி & பத்திரிக்கையாளர்கள் நிருபர்கள்

Chennai Ham Club:
Arunkumar(VU3BBD), Mohanbaker (VU3MOA), Sundar(VU2DBS), Rajeshkannan(VU3RGK), NaryanamorthyVU2YNT), Prof.Dr.Subramaniyam(VU2RZA), RadhakrishnanVU3STJ), ShanmugamVU2CSM), Subramaniyan Shan(VU2SVF), Balu Saravanan(VU3KVB)

 


வெள்ளி, புதன் கிரகம் சூரிய விட்டம் கடப்பு, Tambaram Astronomy Club, Venus Transit 2012, Mercury Transit 9.5.2016, Prohithar, Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com, Tambaram Astrology, Gurupeyarchi, Sani PeyarchiPublic Event - பொதுமக்களுக்கான நிகழ்ச்சி

தொலைநோக்கி, பாதுகாப்பு கண்ணாடி வழியாக

வெள்ளி கிரகம் சூரியனை கடக்கும் நிகழ்வை இலவசமாக காணலாம்

நோக்கம்:

 • வானத்தில் நிகழும் இந்த அற்புத மான சுக்கிர கடவை பார்த்தல்
 • பதிவு செய்தல், புள்ளி விபரம் சேகரித்தல்
 • தகவல்களை மற்ற வானியல் அமைப்புகளுக்கு அனுப்பி ஆய்வு செய்தல்
 • கட்டுரை வடிவில் வெளியிடுதல்

இதற்காக வானியல் தொலைநோக்கி அமைத்து கண்கானிக்கப்படும்


Public Event :
பொது நிகழ்ச்சி
பள்ளி மானவர்கள், பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம்
அனுமதி இலவசம்

 

Place
இடம்

 

பழைய தாம்பரம் குளம் (முடிச்சூர் சாலை)
Old Tambaram Tank

 

Time
நேரம்:

 

Sunrise to End of Venus Transit, 5:45 AM to 10:23 AM
சூரிய உதயம் முதல் சுக்கிரன் கடவு முடியும் வரை

 

Contact
தொடர்பு

 

Balu Saravana Sarma,
9, 4th Cross Street,
Kalyan Nagar, Tambarm West, Chennai 600045, INDIA
எண்:9, 4வது தெரு, கல்யாண நகர்,
தாம்பரம் மேற்கு, சென்னை 45
மூடிச்சூர் சாலையில் - லையன்ஸ் இந்தியா ஓட்டல் அருகில்

9840369677, prohithar@gmail.com

 

சென்னை நிகழ்வு நேரம் விபரம்

சுக்கிரன் சூரிய விட்டத்தை கடத்தல்
amilnadu Science and Technology Centre, சுக்கிரன் கடத்தல் 2012, Birla Planetarium, Balu Saravana Sarma, www.prohithar.com

சுக்கிரன் கடவு, புரோகிதர் பாலு சரவண சர்மா,www.prohithar.com

Karthik

KARTHIK SRINIVASAN

roni

STANISLAUS RONNY TERENCE

Tambaram Astronomy club, Venus transit 6.6.2012

K.V.B.SARAVANAN

www.prohithar.com

எதிர் வரும் நிகழ்ச்சி:
புதன் கிரகம் சூரிய விட்டம் கடத்தல் - விரிவாக அறிய
http://prohithar.com/mercury/mercury_transit_9_5_2016.html
Forthcomong Event: Mercury Transit 9.5.2016
More Detaisl: http://prohithar.com/mercury/mercury_transit_9_5_2016.html