நாலாயிரத்திவ்ய பிரபந்தம்

4000 Divya Prabantham

முதலாயிரம்

இயற்றிய ஆழ்வார் நூலின் பெயர்
பாசுரங்களின் தொடர்
எண்ணிக்கை
பெரியாழ்வார் திருப்பல்லாண்டு 1 - 12
திருமொழி 13 - 473
ஆண்டாள் திருப்பாவை 474-503
நாச்சியார் திருமொழி 504-646
குலசேகராழ்வார் பெருமாள் திருமொழி 647 - 751
திருமழிசையாழ்வார் திருச்சந்தவிருத்தம் 752 - 871
தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருமாலை 872 - 916
திருப்பள்ளி எழுச்சி 917 - 926
திருப்பாணாழ்வார் அமலனாதிபிரான் 927 - 936
மதுரகவியாழ்வார் கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு 937 - 947

இரண்டாவதாயிரம்

இயற்றிய ஆழ்வார் நூலின் பெயர்
பாசுரங்களின் தொடர்
எண்ணிக்கை
திருமங்கையாழ்வார் பெரிய திருமொழி 948 - 2031
திருக்குறுந்தாண்டகம் 2032 - 2051
திருநெடுந்தாண்டகம் 2052 - 2081

மூன்றாவதாயிரம்

இயற்றிய ஆழ்வார் நூலின் பெயர்
பாசுரங்களின் தொடர்
எண்ணிக்கை
பொய்கை ஆழ்வார் முதல் திருவந்தாதி 2082 -2181
பூதத்தாழ்வார் இரண்டாம் திருவந்தாதி 2182 - 2281
பேயாழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதி 2282 - 2381
திருமழிசை ஆழ்வார் நான்முகன் திருவந்தாதி 2382 - 2477
நம்மாழ்வார் திருவிருத்தம் 2478 - 2577
திருவாசிரியம் 2578 - 2584
பெரிய திருவந்தாதி 2585 - 2671
திருமங்கை ஆழ்வார் திருஎழுகூற்றிருக்கை 2672
சிறிய திருமடல் 2673 - 2712
பெரிய திருமடல் 2713 - 2790
திருவரங்கத்தமுதனார் இராமானுச நூற்றந்தாதி 2791 - 2898

நான்காவதாயிரம்

இயற்றிய ஆழ்வார் நூலின் பெயர்
பாசுரங்களின் தொடர்
எண்ணிக்கை
நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி 2899 - 4000